We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kenhardt BV

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Kenhardt BV en alle aan haar verbonden ondernemingen, tezamen handelend onder de naam ‘Kenhardt’ en gevestigd op Taalstraat 88-A, 5261 BH te Vught.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 3. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden van Kenhardt en die welke door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn op de opdracht bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Kenhardt van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten

 1. Aanbiedingen van Kenhardt dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.
 2. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de dienstverlening door Kenhardt op urenbasis wordt verricht, dan worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht. De daarbij door Kenhardt gehanteerde urenadministratie wordt, behoudens tegenbewijs, als juist beschouwd.
 4. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het bij Kenhardt gebruikelijke uurtarief.
 5. Kenhardt behoudt zich het recht voor gemaakte reis-, verblijfs-, kantoor- of materiaalkosten, voorzover deze het gebruikelijke overstijgen, afzonderlijk in rekening te brengen.
 6. In samenspraak met de opdrachtgever wordt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd bepaald.
 7. Na overleg behoudt Kenhardt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

Artikel 3 – Kwaliteit

 1. Kenhardt zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Kenhardt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Wat betreft opdrachten waarbij assessment- of psychologisch onderzoek plaatsvindt, houdt Kenhardt zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, kortweg NIP (psynip.nl).
 4. Wat betreft adviesactiviteiten houdt Kenhardt zich aan de gedragscodes van de Orde voor Organisatie Adviseurs, kortweg OOA (ooa.nl) en de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling, kortweg NVP Sollicitatiecode (Lees hier).
 5. Wat betreft ontwikkelingsactiviteiten houdt Kenhardt zich aan de gedragscodes van de Nederlandse Vereniging voor Opleidingsfunctionarissen, kortweg NVO2 (nvo2.nl), de Nederlandse Orde van beroepscoaches, kortweg NOBCO (www.nobco.nl) en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan, kortweg OVAL (www.oval.nl).
 6. Wat betreft werving & selectieactiviteiten houdt FunktieMediair zich aan de gedragscode voor recruiters (https://recruitercode.nl/de-recruitercode/) en de NVP sollicitatiecode (https://www.stvda.nl/nl/publicaties/nvp-sollicitatiecode).
 7. Wat betreft de Interim Management activiteiten houdt Kenhardt zich aan de gedragsregels voor interim bureaus, RIM (https://rim.nl/gedragscodes/).
 8. De opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van de prestatie van Kenhardt de noodzakelijke medewerking te verlenen.
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Kenhardt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Kenhardt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Kenhardt zijn verstrekt, heeft Kenhardt het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Kenhardt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kenhardt is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 – Wijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door Kenhardt zijn aanvaard.
 3. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kenhardt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal Kenhardt hierover met de opdrachtgever in overleg treden.

Artikel 5 – Annulering

 1. Annulering door de opdrachtgever van met Kenhardt gesloten overeenkomsten kan slechts geschieden middels een aan Kenhardt gericht schrijven.
 2. De annuleringsprocedure wordt gestart op het moment dat Kenhardt een dergelijk schrijven heeft ontvangen.
 3. Indien een schrijven als in het vorig lid genoemd, Kenhardt bereikt, is de opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd volgens de volgende staffels (alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW):

< € 5.000,00

Annulering                                                                                                  Vergoeding

< 7 dagen vóór aanvang opdracht                                          :         75% van geoffreerd bedrag

7 tot 14 dagen vóór aanvang opdracht                                :         60% van geoffreerd bedrag

> 14 dagen vóór aanvang opdracht                                        :         50% van geoffreerd bedrag

€ 5.000,00 tot € 12.500,00

Annulering                                                                                                  Vergoeding

< 14 dagen vóór aanvang opdracht                                        :         75% van geoffreerd bedrag

14 dagen tot 1 maand vóór aanvang opdracht                 :         60% van geoffreerd bedrag

> 1 maand vóór aanvang opdracht                                         :         50% van geoffreerd bedrag

> € 12.500,00

Annulering                                                                                                  Vergoeding

< 1 maand vóór aanvang opdracht                                         :         75% van geoffreerd bedrag

1 maand tot 2 maanden vóór aanvang opdracht             :         60% van geoffreerd bedrag

> 2 maanden vóór aanvang opdracht                                   :         50% van geoffreerd bedrag

    4.   Het toepassen van een annuleringsprocedure is geen vrijwaring voor eventuele door Kenhardt te lijden en geleden materiële en immateriële schade, toegebracht door de opdrachtgever. De door Kenhardt gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 – Klachtenregeling

 1. Klachten dienen per omgaand, en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, per schrijven aan de directie van Kenhardt kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd, alsmede de oorzaak ervan vermeld.
 2. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij Kenhardt niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Kenhardt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door Kenhardt verstrekte materialen, waaronder ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Kenhardt en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kenhardt niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Kenhardt behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 1. Het is Kenhardt verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die Kenhardt door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld dan wel door Kenhardt is verkregen van door de opdrachtgever aan Kenhardt ter beschikking gestelde informatie.
 2. Deze vertrouwelijkheidplicht geldt evenzo voor de opdrachtgever jegens Kenhardt.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Kenhardt is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Kenhardt.
 2. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de door Kenhardt afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polisvoorwaarden zal op verzoek door Kenhardt aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien de aansprakelijkheids-verzekering de aansprakelijkheid niet dekt, dan kan het bedrag waarvoor Kenhardt aansprakelijk is nooit hoger zijn dan het totaal van de aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden nota’s.

Artikel 10 – Betaling, compensatie

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer NL64 RABO 0165 8263 20 ten name van Kenhardt te Vught, onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
 2. Kenhardt behoudt zich het recht voor vanaf de vervaldag 2% rente per maand in rekening te brengen, verhoogd met € 50,00 administratiekosten per herinnering/aanmaning.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Kenhardt worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 6. Vorderingen van Kenhardt op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – in geval van schuldsanering, liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever;
  – als Kenhardt na verstrekking van de opdracht kennisneemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – indien Kenhardt de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 7. In de onder 10.6 genoemde gevallen is Kenhardt bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Kenhardt om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop Kenhardt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kenhardt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Kenhardt opgeschort.
 3. Indien Kenhardt door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan Kenhardt, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.
 4. De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Kenhardt voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Kenhardt.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Kenhardt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Wijziging

Kenhardt is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Kenhardt zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Download de algemene voorwaarden hier

 

 

Send this to a friend