Optimaal rendement uit development assessments; van competentiegerichte training naar offline gaming

Wat doen kinderen op de speelplaats? In een veilige omgeving spelen ze tikkertje, verstoppertje, ravotten in de zandbak en ga zo maar door. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich onder andere op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Voor de toekomstige leiders op het schoolplein heel geschikt, maar voor de managers van nu?

Is in deze tijd een competentiegerichte training nog wel de tool om de huidige populatie managers te ontwikkelen? Zitten de managers zelf nog wel te wachten op een klassieke vaardigheidstraining? Is het nog wel van deze tijd? Maar hoe zorg je er dan voor dat deze populatie zich snel én professioneel ontwikkelt?

Speciaal voor Capgemini ontwikkelde Kenhardt de business game ‘ArCCChitects’, een tweedaagse simulatie met high impact, in een relevante context, gericht op de professionele gedragsontwikkeling van people managers. Na een eerste succesvolle uitvoering in de herfst van 2013 wordt de business game nog eens vier keer uitgevoerd in 2014!Organisaties kiezen er vaak voor om in het kader van organisatieontwikkeling of verandertrajecten, door middel van een collectief georganiseerd assessmentproject, een beeld te krijgen van het veranderpotentieel van een groep medewerkers. Een groep voorgeselecteerde medewerkers doorloopt een individueel assessment, waarvan de individuele bevindingen vervolgens op collectief niveau als uitgangssituatie voor een ontwikkelprogramma worden gebruikt.

In lijn daarmee wordt vaak de daaropvolgende interventie collectief ingezet. Dat is kostenefficiënt en heeft nuttige neveneffecten, zoals gezamenlijk leren en teambuilding. Traditioneel werd collectieve ontwikkeling meestal als een trainingsactiviteit ingezet, maar inmiddels zijn er ook online veel mogelijkheden om ontwikkelingsprogramma’s vorm te geven, denk aan e-learning en serious gaming. Voordeel hiervan is dat er beter aangesloten wordt bij de individuele ontwikkelbehoefte en dat niet de collectieve behoefte tot norm wordt verheven.

Bij onze klanten merken wij een sterke behoefte om trainingen meer toe te spitsen op de specifieke individuele leerbehoefte die uit de development assessments naar voren komt. Wij hebben trainingen zien ontwikkelen van themagericht naar competentiegericht.

Een groot probleem rondom themagerichte trainingen was de koppeling naar de specifieke en concrete leerbehoefte van iedere individuele deelnemer. Door de invoering van competentiemanagement werden trainingen steeds meer gebaseerd op competenties. Daarmee werden gedragsgerichte trainingen helderder en rijker. Er werd een duidelijkere koppeling gelegd naar specifiek en concreet gedrag. Competenties werden steeds meer en meer de verbindende factor tussen verschillende HR-processen. 

Een voor Kenhardt belangrijk werkveld is het zo gericht mogelijk ontwikkelen van competenties van medewerkers van onze opdrachtgevers. Zo gericht mogelijk impliceert dat de interventies gebaseerd zijn op gedegen diagnostiek. Vaak een assessment gericht op het ontwikkelpotentieel.

Op basis van assessments wordt per medewerker een sterkte/zwakte analyse gemaakt van diens ontwikkelmogelijkheden ten opzichte van een door de organisatie gewenst competentieprofiel. Tevens wordt een doorkijk gemaakt naar de concrete kansen en bedreigingen voor iedere medewerker ten opzichte van de functie of rol waarvoor het wensprofiel ontwikkeld is. Op deze manier ontstaat een persoonlijke SWOT-analyse: sterkten en zwakten ten opzichte van de ontwikkelmogelijkheden per competentie, kansen en bedreigingen voor doorgroei naar de nieuwe functie of rol. Door te clusteren naar afdeling, team of organisatieniveau kunnen trainingen een competentiegerichte invulling krijgen. Een verbetering ten opzichte van de meer klassieke themagerichte trainingen.

Het probleem wat echter in dit soort trainingen blijft bestaan, is dat aan de specifieke individuele behoefte van de medewerker beperkt recht wordt gedaan. Doordat de training niet meer themagericht maar op basis van gediagnostiseerde competenties is ontwikkeld, leidt het assessment weliswaar op persoonlijk niveau tot verdieping van inzicht en zal op team- of organisatieniveau leiden tot verscherping, maar op de specifieke individuele behoeften van de medewerker wordt tijdens de training beperkt ingegaan. Daardoor worden de inzichten uit de assessments niet optimaal omgezet naar individuele learnings.

In de loop der jaren is een aantal competentiegerichte trainingen van Kenhardt steeds meer gemigreerd naar offline gaming. Om aan de individuele competentiegerichte ontwikkelbehoeften van elke medewerker voldoende recht te kunnen doen, moet een leeromgeving worden gecreëerd waarbinnen de te ontwikkelen competenties herhaaldelijk in beperkte sets van logische combinaties geoefend kunnen worden met oog voor de specifieke ontwikkelmogelijkheden. Om een optimale learning te bewerkstelligen worden zo relevant mogelijke situaties gecreëerd, gebaseerd op het wensprofiel. De medewerker ervaart zo de kansen en bedreigingen naar de nieuwe realiteit zo duidelijk mogelijk en kan daar learnings uit opdoen. Die situaties worden gebaseerd op de critical incidents van de nieuwe functie of rol.

Vanuit dit vertrekpunt ontstaat een totaal andere trainingsopzet dan de klassieke thematraining of de daarvan afgeleide competentiegerichte training. Iedere deelnemer is twee dagen lang voortdurend actief met opdrachten bezig en is op individueel niveau in zes verschillende relevante situaties aan het oefenen. De daarbij behorende individuele feedback, soms ondersteund door een coach/trainer die gebruik maakt van video, is de nieuwe norm.


Serious gaming

De eerste associatie bij het woord gaming is vaak computer. Er wordt namelijk aangenomen dat serious gaming in de online wereld plaatsvindt. Hoewel dat vaak ook zo het geval is, hoeft dat niet. Serious gaming kan ook offline. Offline serious gaming biedt mogelijkheden om in beperkte tijd per medewerker een groot aantal maatwerk competentiegerichte interventies te doen in een voor de medewerker zeer relevante context.

Naast de mogelijkheid om op individueel niveau maatwerk te kunnen bieden, heeft serious gaming ook als voordeel dat door het aantal mogelijke interventies, mogelijkheden ontstaan om per interventie in vorm en beleving te variëren en daarmee gebruik te maken van een breed scala aan game mechanics om de betrokkenheid en motivatie aan te wakkeren.

In de online gaming industrie (zowel bij entertainment gaming als serious gaming) wordt daarvan gretig gebruikt gemaakt. Game mechanics zijn ontwikkeld om een speler aan te moedigen en te helpen om de mogelijkheden van een interventie optimaal te exploreren door het gebruik van feedbackmechanismen.

De door ons meest gebruikte game mechanics in offline gaming:

 Achievements

 
 Achievements are a virtual or physical representation of having accomplished something. Achievements can be easy, difficult, surprising, funny,
... More info 

Appointments 

 
 Appointment Dynamics are game dynamics in which at a predetermined times/place a user must log-in or participate in game, for positive effect.
... More info

Behavioral Momentum 

 

Behavioral Momentum is the tendency of players to keep doing what they have been doing.

... More info 

Blissful Productivity 

 
 The idea that playing in a game makes you happier working hard, than you would be relaxing. Essentially, we're optimized as human beings by working ha... More info  

 Bonuses

 
 Bonuses are a reward after having completed a series of challenges or core functions. Can be from completing a Combo or j... More info  

Cascading Information Theory

 
 The theory that information should be released in the minimum possible snippets to gain the appropriate level of understanding at each point during a ... More info  

Community Collaboration 

 
 

The game dynamic wherein an entire community is rallied to work together to solve a riddle, a problem or a challenge. Immensely viral and very fun.

... More info 

 Countdown

 
 The dynamic in which players are only given a certain amount of time to do somethingto do something. This will create an activity graph that causes increased initial... More info

Discovery 

 
 Also called Exploration, players love to discover something, to be surprised. This also can be seen in the Game Feature, Discovery. Discovery encour... More info  

Epic Meaning 

 
 Players will be highly motivated if they believe they are working to achieve something great, something awe-inspiring, something bigger than themselve... More info 

 Ownership

 
 

Ownership is a powerful Game Dynamic that creates Loyalty.

... More info 

Quests 

 
 Also known as Challenges. Challenges usually implies a time limit or competition whereas Quests are meant to be a journey of obstacles a player must o... More info  

Urgent Optimism 

 
 

Extreme self motivation. The desire to act immediately to tackle an obstacle combined with the belief that we have a reasonable hope of success.

... More info

 Virality

 
 

A game element that requires multiple people to play (or that can be played better with multiple people)

... More info Hoe werkt het?


Een case study
Speciaal voor Capgemini ontwikkelde Kenhardt de business game ‘ArCCChitects’, een tweedaagse simulatie met high impact, in een relevante context, gericht op de professionele gedragsontwikkeling van people managers.

Met behulp van door Capgemini aangeleverde individuele assessmentrapportages werden de persoonlijke ontwikkelpunten gebruikt voor het ontwerp van de specifieke individuele game-onderdelen. Vervolgens werden gezamenlijke ontwikkelpunten geanalyseerd, waarmee de collectieve rode draad-opdracht werd vormgegeven. Met behulp van de eerder beschreven game mechanics werd de gamification van de collectieve opdracht gerealiseerd. Dit werd gekoppeld aan de speerpunten voor people leadership binnen Capgemini en gecombineerd met de core values ‘transparancy’, ‘accountability’ en ‘trust’.

Intensieve begeleiding tijdens deze game zorgde ervoor dat de interventie verder ging dan feedback op alleen competentieniveau. In individuele feedbackrooms waar letterlijk even uit de game werd gestapt, werd op basis van coaching de verdieping in feedback gezocht en gesproken over persoonlijkheid en drijfveren in relatie tot de people management-rol van de deelnemers. ‘ArCCChitects’ gaf de deelnemers inzicht in hun competenties ten opzichte van hun rol en gaf hen inzicht in de onderliggende factoren (persoonlijkheid en drijfveren) die invloed hebben op de ontwikkeling van hun rol.

Jaap Steffan (HR-Manager Capgemini): “Volgend op een ontwikkelassessment was ik op zoek naar een intensieve leiderschapstraining. Geen rollenspelen en geen vaardigheidstraining, maar een korte, high impact training die de werkelijke werksituatie zo dicht mogelijk benaderde. Het concept van Kenhardt van ‘ArCCChitects’ voldeed ruimschoots aan onze behoefte. Een korte, tweedaagse, zeer intensieve leiderschapstraining met een hoge mate van gelijkenis met de dagelijkse werkomstandigheden van de deelnemers, waaraan geen ontsnappen mogelijk is, iedereen zijn standaard gedragsrepertoire toont en de mogelijkheid krijgt om daarmee verder te experimenteren en andere opties uit te proberen en zichzelf zo te verbeteren. Een uiterst effectieve training waar ik met groot plezier en voldoening op terugkijk.”


drs. Marco van Aarle
Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie

Met medewerking van
Peter Mennes en Monique Kuis

Opdrachtgevers